BIWAKO BASS TOURNAMENT ASSOCIATION   傃傢屛僶僗僩乕僫儊儞僩嫤媍夛
仚仚仚仚仚丂俶俛俠僠儍僾僞乕嫗搒俶俛俠僠儍僾僞乕旡攊屛俛俙俬T幚峴埾堳夛傃傢屛妝墍儂僥儖堜摏丂仚仚仚俀侽侾俆丂俛.俙.俬.俿.丂僾儘僨傿價僕儑儞丂戞侾愴

俀侽侾俆 俛丏俙丏俬丏俿丏 俽倕倰倝倕倱 戞侾愴 憤崌惉愌
弴埵 巵柤 侾DAY 俀DAY 憤廳検 BigFish 椵寁億僀儞僩
廳 検 廳 検
1 晊杮 僞働儖 7060 5080 12140 2190 40
2 釫懞 夒弐 6320 5320 11640 39
3 戝錗廏庽 6440 3990 10430 4110 38
4 搰屻塸岾 4040 5850 9890 37
5 杇棫 岝 7580 1150 8730 3260 36
6 怉晅桭擇 4770 3250 8020 35
7 拞懞戝夘 4180 3240 7420 34
8 壨懞 怢夘 3530 2820 6350 33
9 壓栰惓婓 1360 4650 6010 32
10 愳嶈椆 1920 3390 5310 31
11 撿栰 怢帯 2040 3090 5130 30
12 埳摗朁廏 2750 1720 4470 29
13 彅晉恀擇 3980 0 3980 28
14 摗尨桾婱 0 3730 3730 27
15 壛摗惓帇 1720 1490 3210 26
16 忋揷 嫳峅 2550 0 2550 25
17 搚壆惤 1090 1410 2500 24
18 彫栰壝旻 1000 1320 2320 23
19 抾揷撃巎 760 1540 2300 22
20 彫帥峅廋 2220 0 2220 21
21 墱惣怢夘 1570 280 1850 20
22 嶳杮棽峀 830 870 1700 19
23 娾揷寬巌 310 1160 1470 18
24 強壨 夒壚 0 860 860 17
25 壀揷 桪 0 670 670 16
26 媨榚椙峗 290 0 290 15
27 搉棃桋巌 0 0 0 5


俢俙倄侾弶擔僩僢僾丂杇棫 岝 慖庤俛丏俙丏俬丏俿丏 俽倕倰倝倕倱 戞侾愴 憤崌惉愌
弴埵 巵柤 侾DAY 俀DAY 憤廳検 BigFish 椵寁億僀儞僩
専検僂僃僀僩 廳 検 専検僂僃僀僩 儁僫儖僥傿乕 廳 検
1 杇棫 岝 7580 7580 0 7580 3260
2 晊杮 僞働儖 7060 7060 0 7060 2190
3 戝錗廏庽 6440 6440 0 6440 4110
4 釫懞 夒弐 6320 6320 0 6320
5 怉晅桭擇 4770 4770 0 4770
6 拞懞戝夘 4180 4180 0 4180
7 搰屻塸岾 4040 4040 0 4040
8 彅晉恀擇 3980 3980 0 3980
9 壨懞 怢夘 3530 3530 0 3530
10 埳摗朁廏 2750 2750 0 2750
11 忋揷 嫳峅 2550 2550 0 2550
12 彫帥峅廋 2220 2220 0 2220
13 撿栰 怢帯 2040 2040 0 2040
14 愳嶈椆 1920 1920 0 1920
15 壛摗惓帇 1720 1720 0 1720
16 墱惣怢夘 1570 1570 0 1570
17 壓栰惓婓 1360 1360 0 1360
18 搚壆惤 1090 1090 0 1090
19 彫栰壝旻 1000 1000 0 1000
20 嶳杮棽峀 830 830 0 830
21 抾揷撃巎 760 760 0 760
22 娾揷寬巌 310 310 0 310
23 媨榚椙峗 290 290 0 290
24 壀揷 桪 0 0 0 0
25 強壨 夒壚 0 0 0 0
26 摗尨桾婱 0 0 0 0
27 搉棃桋巌 0 0 0 0
俛倝倵倎倠倧俛倎倱倱俿倧倳倰値倎倣倕値倲俙倱倱倧們倝倎倲倝倧値乛旡攊屛僶僗僩乕僫儊儞僩嫤媍夛