BIWAKO BASS TOURNAMENT ASSOCIATION   傃傢屛僶僗僩乕僫儊儞僩嫤媍夛俀侽侾俆丂旡攊屛僾儘僩乕僫儊儞僩丂俛俙俬俿
俿俷俹侾侽僼傽僀僫儖僗僥乕僕
弴埵 巵柤 侾DAY 俀DAY 憤廳検 BigFish 億僀儞僩
廳 検 廳 検
1 怉晅桭擇 8920 9660 18580 2760 50
2 釫懞 夒弐 6960 8600 15560 49
3 晊杮 僞働儖 8860 6380 15240 3010 48
4 彅晉恀擇 5870 5030 10900 47
5 拞懞戝夘 4120 6580 10700 46
6 搰屻塸岾 4130 4400 8530 45
7 埳摗朁廏 2560 5430 7990 44
8 忋揷 嫳峅 4250 2550 6800 - 43
9 愳嶈椆 2380 870 3250 42
10 戝錗廏庽 1120 1570 2690 41


弶丂擔
弴埵 巵柤 侾DAY 俀DAY 憤廳検 BigFish 億僀儞僩
僂僃僀僩 儁僫儖僥傿乕 廳 検 僂僃僀僩 儁僫儖僥傿乕 廳 検
1 怉晅桭擇 8920 8920 0 8920 2760 50
2 晊杮 僞働儖 8860 8860 0 8860 3010 49
3 釫懞 夒弐 6960 6960 0 6960 48
4 彅晉恀擇 5870 5870 0 5870 47
5 忋揷 嫳峅 4250 4250 0 4250 - 46
6 搰屻塸岾 4130 4130 0 4130 45
7 拞懞戝夘 4120 4120 0 4120 44
8 埳摗朁廏 2560 2560 0 2560 43
9 愳嶈椆 2380 2380 0 2380 42
10 戝錗廏庽 1120 1120 0 1120 41

俛倝倵倎倠倧俛倎倱倱俿倧倳倰値倎倣倕値倲俙倱倱倧們倝倎倲倝倧値乛旡攊屛僶僗僩乕僫儊儞僩嫤媍夛