BIWAKO BASS TOURNAMENT ASSOCIATION   傃傢屛僶僗僩乕僫儊儞僩嫤媍夛
仚仚仚仚仚丂俶俛俠僠儍僾僞乕嫗搒俶俛俠僠儍僾僞乕旡攊屛俛俙俬T幚峴埾堳夛傃傢屛妝墍儂僥儖堜摏丂仚仚仚
俀侽侾俆丂旡攊屛僾儘僩乕僫儊儞僩
侾俢俙倄僔儕乕僘丂戞俀愴

弴埵 巵柤 専検僂僃僀僩 BigFish 椵寁億僀儞僩
1 壀揷桪 6310 40
2 嵶尒塸岹 5880 39
3 壓栰惓婓 5720 38
4 壨懞怣夘 5700 37
5 彫栰壝旻 5060 1990 36
6 杇棫 岝 4660 35
7 墫揷峎 4190 34
8 朏懞惓摽 2550 33
9 嶁姫寬屽 2550 32
10 棦尒撃媣 1710 31
11 崙巬梞彯 880 30
俛倝倵倎倠倧俛倎倱倱俿倧倳倰値倎倣倕値倲俙倱倱倧們倝倎倲倝倧値乛旡攊屛僶僗僩乕僫儊儞僩嫤媍夛